Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Nieuw-West 2021

Privacyverklaring

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam.

1. Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van het bepalen van de besteding van € 764.000 door bewoners uit Nieuw-West.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad. 

Voor de verwerkingen van gegevens bij het crowdsourcen en het kiezen van plannen voor €764.000 door bewoners uit Nieuw-West is de verwerkingsverantwoordelijke:  Het college van Burgemeester & Wethouders.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Online crowdsourcen en kiezen van plannen voor een bedrag van €764.000 door bewoners uit Nieuw-West.

Doel

  • Crowdsourcen van goede plannen onder bewoners, ondernemers en organisaties.
  • Een draagvlakmeting te doen bij de ingediende plannen in de buurt (mensen moeten minimaal 40 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een haalbaarheidscheck van hun plan door het stadsdeel).
  • Door 5 plannen te kiezen, bewoners uit Nieuw-West te laten bepalen welk van de plannen worden uitgevoerd.

Subdoelen

  1. In de fase van het uploaden van plannen, inzicht te krijgen in waar stemmen/likes op de ingediende plannen vandaan komen.
  2. Bezoekers inzicht te geven in argumenten voor of tegen een plan zodat zij een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over het liken van plannen of stemmen op plannen in de tweede fase.
  3. Zorgen voor een rechtmatig verloop van het stemmen.

Een spelregel voor het uploaden van plannen was dat iedereen een goed idee mag indienen. We roepen vooral bewoners uit Nieuw-West op om op de plannen te reageren.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de €764.000.

Categorieën persoonsgegevens

1. Postcode:

In de eerste fase: het uploaden van plannen, registreren we postcodes bij het liken van de ingediende plannen omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het mensen uit Nieuw-West die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

2. Naam:

We vragen mensen die een plan indienen om hun naam op te geven. 
Ook vragen wij mensen een naam op te geven als zij een argument bij een ingediend plan willen plaatsen. Deze namen staan gepubliceerd bij de plannen. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek / discussie bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias opgeven. 

3. E-mail:

Mensen die een plan indienen of een argument plaatsen bij een plan vragen we om een geldig emailadres. Dit is nodig om met hen in contact te treden over hun plan of reactie. Zo worden mensen wier plan niet de 40 positieve likes heeft behaald persoonlijk per mail geïnformeerd. In enkele gevallen zal het stadsdeel, indien na de haalbaarheidscheck blijkt dat het plan alleen uitgevoerd kan worden na aanpassing, contact zoeken met indieners.  Ook indieners wier plan niet gekozen zijn, krijgen per mail persoonlijk bericht. 

Bezoekers van de site kunnen zich verder aanmelden voor een update over de winnende plannen en een volgende editie door hun e-mailadres op te geven. Diegenen die zich hiervoor opgeven, ontvangen ook een mail met mogelijkheid om zich voor deze mailing weer uit te schrijven, mochten zij dat willen.

4. IP-adressen:

Bij het stemmen/liken op de plannen (fase 1: uploaden plannen t.b.v. draagvlakmeting) slaat de website ook IP-adressen op. De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden met liken te kunnen opsporen. Bij het kiezen van 5 plannen (fase 2: mensen uit Nieuw-West van 12 jaar en ouder kunnen met een unieke stemcode budget verdelen over de plannen) slaan we bij de ingevoerde stemcodes waarmee gestemd is, IP-adressen op.  De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden met stemmen te kunnen opsporen.

Onderzoek naar stemmers

De gemeenste stelt uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) een geanonimiseerde lijst op met persoonskenmerken van alle mensen vanaf 12 jaar die worden aangeschreven (d.w.z. leeftijd, geslacht, postcode, geboorteland). Aan de lijst worden de unieke codes toegevoegd waarmee mensen kunnen stemmen in de tweede fase van het project. Na afloop van het stemmen wordt gekeken welke unieke codes zijn gebruikt en wordt een geanonimiseerde analyse gemaakt van persoonskenmerken van stemmers. De gemeente streeft met Buurtbudget Nieuw-West een zo groot mogelijke deelname onder bewoners uit het gebied na. Op basis van de analyse kijkt de gemeente welke mensen wel en welke nog niet bereikt worden en hoe bij een volgende keer nog meer bewoners betrokken kunnen worden.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zo lang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor de tool buurtbudget Nieuw-West het volgende geldt:

  • Het uploaden van plannen en de like-periode voor de eerste fase (plannen uploaden en draagvlakpeiling) loopt af op 26 juli 2021, daarna wordt de website statisch gemaakt voor archiefdoeleinden. Plannen, namen van indieners, aantal voor- en tegen stemmen en argumenten blijven wel zichtbaar op de site.
  • Na afloop van het liken van ingediende plannen worden gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse per plan waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten gebruikt bij de haalbaarheidstoets.
  • Aan het begin van de stemperiode (Fase 2: 5 plannen kiezen) worden op de site de plannen bekend gemaakt waar bewoners uit Nieuw-West van 12 jaar en ouder op kunnen stemmen. Ook blijven op de site alle oorspronkelijk ingediende plannen van deze editie zichtbaar, met uitleg per plan waarom een plan wel of niet geselecteerd is voor de stemfase. De namen van indieners en mensen die een argument hebben geplaatst per plan blijven tijdens de stemfase ook zichtbaar.

Buurtbudget Nieuw-West wordt mogelijk een jaarlijks terugkerend proces. Het kan zijn dat de site daarmee het gehele jaar tot aan de volgende editie online blijft. Alle ingestuurde plannen van deze editie van buurtbudget Nieuw-West blijven uiterlijk een jaar, tot aan de start van de nieuwe editie , zichtbaar op de site. Indien wordt besloten de ingestuurde plannen na dat jaar op te nemen in een archief, worden de namen van de planindieners en namen van mensen die gereageerd hebben geanonimiseerd. Ook de achterliggende persoonsgegevens (postcodes en geregistreerde IP-adressen, en de tijdens de stemfase geregistreerde IP-adressen bij ingevoerde unieke stemcodes) zullen na een jaar uit onze databases worden verwijderd. 

De lijst met persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), die gebruikt is om alle bewoners een unieke stemcode toe te sturen, wordt uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de stemperiode vernietigd.

4. Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid

Met het insturen van een tekst, foto, ontwerp of ander werk stemt u expliciet in met de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan. De gemeente Amsterdam gaat ervan uit dat u de maker of de rechthebbende bent van de geüploade foto of het ingezonden ontwerp of anders toestemming van de rechthebbende heeft gekregen om deze in te sturen. Zo niet, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk bij een eventuele claim van een rechthebbende.

5. Contact

Mocht u nog vragen hebben, die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact willen opnemen met de gemeente over privacy of gegevensbescherming bij dit project, neemt u dan contact op met openstad@amsterdam.nl.

Voor meer algemene vragen aan de gemeente over privacy of gegevensbescherming, kunt contact met opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via: Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op deze webpagina.

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 11 juni 2021.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren